Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: 18-01-2022

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Thuistools V.O.F.

Welysestraat 9, 6669DG

E-mailadres: info@thuistools.nl

Kvk nummer: 87124408

BTW nummer: NL864210395B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 16 - SMS marketing
Thuistools-nl biedt een mobiel berichtenprogramma aan (het "postscript) dat u gaat gebruiken en waaraan u deelneemt. bij deze Algemene voorwaarden en het privacybeleid voor mobiele berichten. Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw instemming om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de "Geschillenbeslechting ” hieronder. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Algemene voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen die in andere contexten van toepassing kunnen zijn op de relatie tussen u en Ons.

1. Gebruiker opt-in: Het Programma stelt Gebruikers in staat om mobiele SMS/MMS-berichten te ontvangen door zich positief in te schrijven voor het Programma, zoals via online of op een applicatie gebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma stemt u ermee in om automatisch gekozen of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw aanmelding, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om enige aankoop bij Ons te doen. Hoewel u ermee instemt berichten te ontvangen die zijn verzonden met behulp van een autodialer, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of suggestie dat een of al onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem ("ATDS" of "autodialer"). Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. De frequentie van berichten varieert.

2. Opt-out gebruiker: Als u niet wilt blijven deelnemen aan het Programma of niet langer akkoord gaat met deze Overeenkomst, stemt u ermee in om STOP, EINDE, ANNULEREN, UITSCHRIJVEN of STOPPEN te antwoorden op een mobiel bericht van Ons om u af te melden voor het Programma. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U erkent dat ons sms-platform mogelijk niet herkent en reageert op afmeldingsverzoeken die de trefwoordopdrachten STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT wijzigen, wijzigen of wijzigen, zoals het gebruik van verschillende spellingen of de toevoeging van andere woorden of woordgroepen aan de opdracht, en stemt ermee in dat Thuistools-nl en haar dienstverleners niet aansprakelijk zijn voor het niet honoreren van dergelijke verzoeken.

3. Programmabeschrijving: zonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het programma berichten verwachten over de marketing, promotie, betaling, levering en verkoop van [Beschrijf het aanbod van goederen/diensten van het bedrijf - dit moet breed en algemeen zijn om elk type bericht te omvatten dat u kunt verzenden. Berichten buiten dit bereik zijn mogelijk niet toegestaan ​​onder de TCPA]. Berichten kunnen betalingsherinneringen bevatten.

4. Kosten en frequentie: er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. U stemt ermee in om naar Ons goeddunken periodiek berichten te ontvangen. De frequentie van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse berichten varieert. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten en aanvullende mobiele berichten, en er kunnen periodiek aanvullende mobiele berichten worden verzonden op basis van uw interactie met Ons.

5. Ondersteuningsinstructies: Voor ondersteuning met betrekking tot het Programma, sms "HELP" naar het nummer waarvan u berichten heeft ontvangen of e-mail ons op info@thuistools.nl. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele methode is om u af te melden voor het programma. Opt-outs moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven beschreven procedures.

6. MMS-onthulling: het programma verzendt SMS-TM's (beëindigingsberichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

7. Onze afwijzing van garantie: het programma wordt aangeboden op een "as-is"-basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en blijft mogelijk niet werken in het geval van product-, software-, dekkings- of andere wijzigingen die zijn aangebracht door uw draadloze netwerkaanbieder. We zullen niet zijn aansprakelijk voor eventuele vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit programma. De bezorging van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten Onze controle. Vervoerders zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde mobiele berichten.

8. Vereisten voor deelnemers: u moet een eigen draadloos apparaat hebben, in staat zijn om berichten in twee richtingen te verzenden, een deelnemende draadloze provider gebruiken en een abonnee zijn van een draadloze service met een sms-service. Niet alle aanbieders van mobiele telefoons hebben de benodigde service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

9. Leeftijdsbeperking: u mag het Platform niet gebruiken of ermee omgaan als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of ermee omgaat en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u toestemming hebben van uw ouders of wettelijke voogd om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebt om of betrokken zijn bij het Platform, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het u door de Toepasselijke Wet van uw rechtsgebied is toegestaan ​​om het Platform te gebruiken en/of ermee om te gaan.


10. Verboden inhoud: u erkent en stemt ermee in geen verboden inhoud via het platform te verzenden. Verboden inhoud omvat: - Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkingactiviteit; - Aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellust, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; - Gepirateerde computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code; - Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen; - Alle inhoud die betrekking heeft op en/of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); en - Alle andere inhoud die verboden is door de Toepasselijke Wet in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

11. Geschillenbeslechting: in het geval dat er een geschil, claim of controverse is tussen u en ons, of tussen u en Stodge Inc. d/b/a Postscript of een andere externe serviceprovider die namens ons optreedt om de mobiele berichten binnen de reikwijdte van het Programma, die voortvloeien uit of verband houden met federale of staatswettelijke claims, common law-claims, deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze overeenkomst tot arbitrage, zal een dergelijk geschil, claim of controverse, voor zover wettelijk toegestaan, worden bepaald door arbitrage in Mijdrecht, voor één arbiter. De partijen komen overeen het geschil voor te leggen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) die dan van kracht zijn. Tenzij hierin anders is bepaald, past de arbiter het materiële recht van het Federaal Gerechtelijk Circuit waarin de hoofdvestiging van Thuistools-nl is gevestigd, toe, ongeacht de collisieregels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat het verzoek tot arbitrage aan een partij is betekend, partijen dienen gezamenlijk een arbiter te kiezen met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als de partijen het niet eens zijn over een arbiter binnen tien (10) kalenderdagen, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel tot dwangbevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve: Als de partijen het niet eens zijn over een arbiter binnen tien (10) kalenderdagen, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel tot dwangbevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve: Als de partijen het niet eens zijn over een arbiter binnen tien (10) kalenderdagen, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel tot dwangbevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve: de arbiter beslist over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel tot dwangbevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve: de arbiter beslist over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel tot dwangbevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve:
voor die voorzien in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​haar aandeel in de vergoedingen betaald voor de arbiter en de administratie van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een ​​partij te gelasten alle of een deel van dergelijke vergoedingen te betalen als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria alleen toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of het contract. De arbiter is niet bevoegd om punitieve schadevergoedingen toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van elk recht om punitieve schadevergoeding te vorderen of terug te vorderen met betrekking tot een geschil dat door arbitrage is opgelost. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT ELK EIGEN CLAIMS TEGEN DE ANDER UITSLUITEND IN EEN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VIA ARBITRAGE KAN INSTELLEN EN NIET ALS Eiseres OF GROEPSLID IN ENIGE ZOEGEN KLASSE OF REPRESENTATIEVE ARBITRAGEPROCEDURE. Verder mag de arbiter, tenzij beide partijen schriftelijk anders overeenkomen, de vorderingen van meer dan één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een vertegenwoordiger of groepsprocedure. Tenzij wettelijk vereist, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van Tenzij wettelijk vereist, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van Tenzij wettelijk vereist, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van
deze Sectie of deze voorwaarde of bepaling ongeldig of onafdwingbaar maken in een ander rechtsgebied. Als een geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank in plaats van arbitrage wordt beslecht, zien de partijen hierbij af van elk recht op een juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

12. Wet van Florida: we streven ernaar om te voldoen aan de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act die van toepassing zijn op inwoners van Florida. Met het oog op naleving stemt u ermee in dat we mogen aannemen dat u een inwoner van Florida bent als, op het moment dat u zich aanmeldt voor het Programma, (1) uw verzendadres, zoals verstrekt, zich in Florida bevindt of (2) het netnummer voor het telefoonnummer dat wordt gebruikt om u aan te melden voor het Programma is een netnummer van Florida. U stemt ermee in dat de vereisten van de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act niet op u van toepassing zijn, en u zult niet beweren dat u een inwoner van Florida bent, als u niet aan een van deze criteria voldoet of, als alternatief, ons niet bevestigend schriftelijk op de hoogte stellen dat u een inwoner van Florida bent door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen. Voor zover u een inwoner van Florida bent,
deze Sectie of deze voorwaarde of bepaling ongeldig of onafdwingbaar maken in een ander rechtsgebied. Als een geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank in plaats van arbitrage wordt beslecht, zien de partijen hierbij af van elk recht op een juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

12. Wet van Florida: we streven ernaar om te voldoen aan de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act die van toepassing zijn op inwoners van Florida. Met het oog op naleving stemt u ermee in dat we mogen aannemen dat u een inwoner van Florida bent als, op het moment dat u zich aanmeldt voor het Programma, (1) uw verzendadres, zoals verstrekt, zich in Florida bevindt of (2) het netnummer voor het telefoonnummer dat wordt gebruikt om u aan te melden voor het Programma is een netnummer van Florida. U stemt ermee in dat de vereisten van de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act niet op u van toepassing zijn, en u zult niet beweren dat u een inwoner van Florida bent, als u niet aan een van deze criteria voldoet of, als alternatief, ons niet bevestigend schriftelijk op de hoogte stellen dat u een inwoner van Florida bent door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen. Voor zover u een inwoner van Florida bent,
Florida statuten Sectie 501 (inclusief maar niet beperkt tot secties 501.059 en 501.616), voor zover de wet anderszins relevant en van toepassing is.

13. Diversen: u garandeert en verklaart ons dat u over alle benodigde rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om in te stemmen met deze voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en niets in deze overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal u in strijd met van enig ander contract of verplichting. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig hierin bepaald recht uit te oefenen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder. Indien een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het Programma zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden gecommuniceerd. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen deel te blijven nemen aan het Programma, accepteert u deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.